09/08/2017

Cwmni dillad awyr agored Jöttnar yn barod ar gyfer twf yn dilyn buddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru a Venrex

Mae'r cwmni dillad awyr agored technegol Jöttnar sy'n seiliedig yng Nghaerdydd yn barod ar gyfer twf yn dilyn cylch cyllido saith ffigur gan Cyllid Cymru a chronfa fuddsoddi Venrex sy'n seiliedig yn Llundain.

Cafodd Jöttnar ei sefydlu yn 2013 gan y cyn-filwyr Brenhinol Morol Steve Howarth a Tommy Kelly a oedd yn arbenigo mewn offer mynydd a rhyfela ar gyfer amodau tywydd oer eithafol. Roeddent yn gwasanaethu gyda'i gilydd yn y mynyddoedd yn Norwy yn ystod gaeaf yr Arctig ffyrnig pan gydiodd ysbrydoliaeth ynddynt: sef datblygu dillad awyr agored technegol a fyddai'n diogelu pobl rhag y tywydd mwyaf eithafol tra'n adlewyrchu purdeb a cheinder y dirwedd Scandinafaidd.

"Roedd y ddau ohonom wedi gorffen ein gyrfaoedd yn y fyddin, roedd y ddau ohonom yn ddringwyr ac yn sgiwyr ymroddedig, ac felly fe wnaethom benderfynu mai'r ffordd orau o gael boddhad proffesiynol a phersonol o ddifrif fyddai adeiladu busnes o gwmpas y pethau yr ydym yn caru," eglurodd Tommy.

"Felly fe wnaethom dreulio ychydig o flynyddoedd yn sefydlu pethau - dod o hyd i gyflenwyr a phartneriaid gweithgynhyrchu, prototeipio, treialu -. ac yna fe wnaethom ddechrau masnachu ym mis Hydref 2013 gyda lansiad ein hystod o ddim ond chwech o eitemau."

"Ar adeg pan fo llawer o frandiau awyr agored mwy o faint yn mynd ar ôl defnyddwyr achlysurol y stryd fawr, dim ond dylunio a chynhyrchu offer ar gyfer yr amodau mwyaf creulon ac eithafol ydym ni a hynny ar gyfer defnyddwyr cwbl benodol. Nid yw dringo mynydd, neu sgïo yn ôl i lawr, yn ymofyn am galeidosgop o gynhyrchion dillad, ond mae'n ymofyn eu bod yn gwbl addas ar gyfer y pwrpas."

Bydd Jöttnar yn symud i mewn i'w bumed flwyddyn o fasnachu ym mis Hydref gyda lansiad ei gasgliad gaeaf newydd. Gyda’r ystod yn cynnwys cragen atal-dŵr, haenau inswleiddio, a haenau canol a sylfaenol, mae'r ystod hon bellach wedi datblygu i fod yn system haenu cyflawn o 23 o ddarnau, ac mae pob un yn rhoi'r sylw manwl arferol i fanylion, soffistigeiddrwydd technegol a'r gwerthoedd cynhyrchu uchel sy'n cael eu cyd-gysylltu gyda Jöttnar ac sy'n gwneud y brand yn adnabyddus.

"Mae Tommy a Steve wedi creu cynnyrch o ansawdd uchel a brand sydd yn ennill enw da am ragoriaeth technegol yn y farchnad dillad technegol," meddai Dirprwy Reolwr y Gronfa Bethan Cousins. "Rydym yn falch iawn o allu eu cefnogi wrth iddynt dyfu eu busnes."

Daeth y cyllid ar gyfer y fargen o Gronfa Busnes Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi ein ehangiad yn ystod y blynyddoedd nesaf wrth i ni dyfu ein hystod o gynnyrch a hyrwyddo brand Jöttnar," ychwanegodd Steve. "Rydyn ni wedi bod yn hapus iawn gyda'r gefnogaeth a gynigiwyd gan y syndicâd buddsoddwyr a'u gallu hwy i gynnig datrysiad ariannu hyblyg ar ein cyfer ni."

"Mae gan dîm Jöttnar nid yn unig yr amrywiaeth o gynnyrch gwych, ond hefyd mae ganddynt gynllun busnes cadarn ar gyfer twf. Rydym wedi gallu strwythuro cytundeb ecwiti i ariannu eu twf, yn ogystal â chynnig cymorth ar lefel y bwrdd gweithredol," esboniodd yr Uwch Swyddog Portffolio Leanna Davies. "Mae gan Venrex hanes da
o gefnogi busnesau dillad wedi'u brandio ac rydym yn falch iawn i gydweithio gyda'n gilydd ar Jöttnar."