Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion | 2017 | Micro loan milestone
17/08/2017

£10 miliwn, 2000 o swyddi ac yn dal i gynyddu …

Wedi iddi gael ei lansio yn 2012, mae Cronfa Micro Fenthyciadau Busnes Cymru a reolir gan Cyllid Cymru wedi buddsoddi dros £10 miliwn mewn 390 o fusnesau newydd a busnesau sefydledig dros y pum mlynedd ddiwethaf; o ganlyniad cafodd oddeutu 2000 o swyddi eu diogelu neu eu creu ar hyd a lled Cymru. Mae'r gronfa wedi cynyddu o £6 miliwn i £18 miliwn yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae caffi a siop lyfrau o'r enw Profiad Bwyta Allan / Caffi Gorau’r Flwyddyn Twristiaeth Bannau Brycheiniog, manwerthwr esgidiau dylunedig, dau gwmni cyfrifeg o Abertawe a chwmni rheoli eiddo gwyliau yng Ngogledd Cymru ymhlith y busnesau yng Nghymru sydd wedi elwa o dros £10 miliwn o fuddsoddiad o'r Gronfa Fenthyciadau Micro Fusnes ers iddi gael ei lansio yn 2012.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r gronfa wedi buddsoddi mewn 390 o fusnesau newydd a busnesau sefydledig dros y pum mlynedd ddiwethaf; gan ddiogelu neu greu rhyw 2000 o swyddi ar hyd a lled Cymru. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae'r gronfa wedi cynyddu o £6 miliwn i £18 miliwn yn ystod y cyfnod hwnnw.

Ymhlith y rhai sydd wedi cael budd, mae Bibi Shoes, adwerthwr esgidiau dylunedig, a sicrhaodd £25,000 o Gronfa Micro Fenthyciadau Cyllid Cymru ar ôl agor eu siop gyntaf yng Nghwmbrân ddiwedd 2016. Mae'r perchennog Myriam Hassan wedi defnyddio'r buddsoddiad i ariannu prynu stoc a system pwynt gwerthu.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: "Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi Cronfa Benthyciadau Micro Fusnesau Cymru ac rydym wedi treblu ein buddsoddiad yn y gronfa o £6m i £18m. Sefydlwyd y gronfa i gynorthwyo cwmnïau sydd â llai na 10 o weithwyr i gael gafael ar yr arian sydd ei angen arnynt i roi hwb i'w busnesau fel eu bod yn ffynnu ac yn tyfu.
 
"Fe'i datblygwyd i lenwi bwlch cydnabyddedig yn y farchnad a phum mlynedd yn ddiweddarach mae'n wych gweld yr effaith y mae'n ei chael ar fusnesau a mentrau cymdeithasol ar hyd a lled Cymru."

Crëwyd y Gronfa Benthyciadau Micro Fusnesau yn 2012 fel ymateb uniongyrchol i adroddiad y Grŵp Tasg a Gorffen Micro-Fusnesau, o dan arweiniad cyfarwyddwr Sefydliad Cyfarwyddwyr Cymru, Robert Lloyd Griffiths, a bwysleisiodd fod cael mynediad at gyllid yn rhwystr allweddol i dwf. Erbyn hyn mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) bellach yn rheoli rhan o £1 miliwn o'r gronfa er mwyn cefnogi mentrau cymdeithasol.

Cyflwynwyd proses trac cyflym ar-lein newydd ym mis Ionawr 2017, gan gynnig proses ymgeisio dau ddiwrnod syml am fenthyciadau micro o £1,000 - £10,000 i fusnesau sydd wedi bod yn masnachu ers dros ddwy flynedd. Mae 67 o fusnesau wedi elwa o'r broses llwybr cyflym newydd hyd yn hyn.

Wrth i Gronfa Benthyciadau Micro Fusnesau Cymru ddathlu pum mlynedd o gefnogi busnesau yng Nghymru, dywedodd Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr SyC Cymru fod cael mynediad at gyllid yn flaenoriaeth allweddol i berchnogion busnes Cymru: "Mae Cyllid Cymru yn gwrando ar anghenion y gymuned fusnes; gan gefnogi busnesau bach yng Nghymru gyda chael mynediad at gyllid sy'n syml ac yn gyflym. Mae'r adborth a gefais gan fusnesau sydd wedi cael mynediad at y gronfa yn dweud wrthyf ei bod wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'w twf a'u cynaladwyedd.

"Rydw i'n arbennig o falch o weld amrywiaeth ddaearyddol a sectorol o'r fath o ran nifer y busnesau sydd wedi cael cymorth gan Cyllid Cymru dros y pum mlynedd ddiwethaf. Mae'r sector micro-fusnes yn cynrychioli tua 97% o economi Cymru; Mae ymagwedd 'fe allwn wneud' tuag at arian cyllido felly'n rhan holl bwysig, deinamig ac annatod o'n llwyddiant economaidd. "

Ychwanegodd Nicola Edwards, Rheolwr Cronfa Micro Fenthyciadau Cyllid Cymru, : "Rydym yn bodoli i helpu busnesau bach i ffynnu. O bethau fel prynu stoc a chyfarpar newydd, prynu eiddo neu gaffaeliadau newydd, rydym wedi helpu cannoedd o fusnesau yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf i gyflawni eu potensial gyda micro-fenthyciadau sy'n darparu'r cyfalaf y maent ei angen fwyaf a hynny ar yr adeg pan fyddant ei angen fwyaf.

"Gyda rheolwyr portffolio pwrpasol a swyddfeydd rhanbarthol ar hyd a lled Cymru, mae gennym ymagwedd feddwl agored a masnachol tuag at fuddsoddi sydd wedi'i deilwra fwy na dim tuag at ddiwallu anghenion busnes.

"A dweud y gwir, yr ymagwedd hon a arweiniodd at ddatblygu ein proses llwybr cyflym a chynnydd yn y trothwy a osodwyd ar gyfer ceisiadau o £5,000 i £10,000. Rydym wedi gweld cynnydd uniongyrchol yn y nifer sy'n manteisio arno o ganlyniad i hynny, sy'n beth hynod o bleserus.

"Mae gwneud penderfyniadau cyflym, lleol yn hanfodol i'n llwyddiant ac mae nifer o'n cleientiaid wirioneddol yn gwerthfawrogi'r dull cydweithredol sydd gennym wrth weithio gyda chyrff eraill y Llywodraeth, benthycwyr ac ymgynghorwyr fel Busnes Cymru a'r Ffederasiwn Busnesau Bach."

Mae Cyllid Cymru yn fuddsoddwr gwobrwyedig profiadol iawn sydd wedi bod yn cefnogi busnesau bach a chanolig Cymru ers 15 mlynedd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gyllid ar gyfer busnesau yn www.cyllidcymru.co.uk