Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio

Newyddion am ein portffolio

Darllenwch y newyddion diweddaraf am lwyddiant ein cwmnïau portffolio.

Ymholiadau gan y cyfryngau

Cysylltwch â Helen Walker-Smith:

 

07/09/2017

Litelok yn cwblhau Rownd Cyllido Saith Ffigur

Mae Litelok, cwmni diogelwch beiciau a sefydlwyd gan gyn-beiriannydd awyrenegol yn Abertawe, wedi sicrhau cydfuddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru a Business Angels.

Darllen mwy

23/08/2017

Jellagen Pty Ltd yn sicrhau grant o £329,087 o Gystadleuaeth Cronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Innovate UK ar gyfer cefnogi datblygiad swyddogaethol colagen contiaid môr ar gyfer gofal clwyfau

Mae Jellagen Pty Ltd, cwmni meddygol sy'n seiliedig yng Nghymru yn falch o gyhoeddi grant o £329,087 o arian cyllido o Gystadleuaeth Cronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Innovate UK.

Darllen mwy

22/08/2017

Penodiadau newydd a rownd ariannu chwe ffigwr llwyddiannus ar gyfer Perpetual V2G sy’n seiliedig yn Llanbedr Pont Steffan

Mae Perpetual V2G o Lanbedr Pont Steffan, Cymru wedi cyhoeddi bod eu rownd ariannu wedi cau gyda chwe ffigur a bod staff allweddol ychwanegol yn ymuno â nhw i yrru twf sylweddol yn ei flaen.

Darllen mwy

10/08/2017

Mae cwmni mêl yn 'bysian' wrth i Ysgrifennydd y Cabinet agor eu

Mae cwmni mêl gwobrwyedig o Ganolbarth Cymru yn mwynhau blas melys llwyddiant busnes wedi iddynt ehangu i ganolfan gynhyrchu newydd, a agorwyd yn swyddogol gan weinidog Llywodraeth Cymru heddiw (Awst 9).

Darllen mwy

08/08/2017

Oprema yn symud i bencadlys newydd ac yn creu 15 o swyddi newydd yn dilyn buddsoddiad o £850,000

Mae Oprema, sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, sef y dosbarthwr aml-frand offer diogelwch sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, yn creu 15 o swyddi newydd ac maen nhw wedi symud i eiddo newydd 15,000 troedfedd sgwâr ar ôl iddynt sicrhau cyd-fuddsoddiad o £850,000 gan HSBC a Cyllid Cymru.

Darllen mwy

31/07/2017

Bargen chwe ffigur yn lansio cwmni cyfrifeg newydd

Mae dau o gwmnïau cyfrifeg hir-sefydledig, Ferguson a Harvey Peters & Co, wedi dod at ei gilydd mewn bargen chwe ffigur a gefnogir gan UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru.

Darllen mwy

27/06/2017

RWG Mobile yn partneru gyda darlledwr cenedlaethol

Mae’r ddêl gyda S4C yn paratoi'r ffordd ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol gyda rhwydwaith ffonau symudol Cymreig.

Darllen mwy

15/05/2017

Glamorgan Telecom yn cael eu cefnogi gan Cyllid Cymru gyda phryniant o’r cwmni gan y rheolwyr

Mae cyfnod cyffrous o flaen Glamorgan Telecom sy'n seiliedig yng Nghaerdydd ar ôl iddynt lwyddo i gwblhau pryniant llawn gan y rheolwyr, gyda chefnogaeth gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

09/05/2017

Nemesis Bioscience yn cau rownd ariann a sechrau rhaglenni cyn-glinigol

Heddiw, cyhoeddodd Nemesis Bioscience eu bod wedi cwblhau eu cylch cyllido diweddaraf yn llwyddiannus, gan ddod â chyfanswm yr arian sbarduno a godwyd i fwy na £700,000, a dechreuad ei raglenni cyn glinigol.

Darllen mwy

28/04/2017

W2 Global Data yn sicrhau cyd-fuddsoddiad

Mae W2, darparwr Meddalwedd Fel Gwasanaeth, datrysiadau meddalwedd Busnes i Fusnes (B2B) a gwasanaethau data, wedi sicrhau buddsoddiad cyfres A. Mae'r buddsoddiad hwn ar gyfer cyfalaf twf er mwyn ariannu ei allu i ehangu ym meysydd gwerthiant, marchnata a thechnegol yn y DU ac mewn marchnadoedd rhyngwladol.

Darllen mwy

04/04/2017

Cwmni meddalwedd Deallusrwydd Artiffisial (AI) yng Nghaerdydd yn barod am dwf pellach

Cyhoeddodd AMPLYFI Ltd, busnes newydd sy'n arbenigo mewn meddalwedd Deallusrwydd Artiffisial, heddiw, ei fod wedi cau rownd cyllid ecwiti o £800,000 ($ 1.0 miliwn).

Darllen mwy

20/02/2017

BiVictriX Therapeutics yn sicrhau £500,000 o gyllid sbarduno fel cydfuddsoddiad ar gyfer ymchwilio i gyffuriau canser wedi’u targedu

Mae Cyllid Cymru wedi cydfuddsoddi yn BiVitriX Therapeutics (“BVX”) er mwyn cynorthwyo eu gwaith o ddatblygu cyffuriau canser newydd. Mae buddsoddiad Cyllid Cymru, ar y cyd ag Alderley Park Ventures a syndicet o angylion busnes, wedi darparu oddeutu £500,000 o gyllid sbarduno.

Darllen mwy

15/02/2017

Gwasanaeth cymharu ar-lein 'arloesol' sy'n mynd i drawsnewid marchnad morgeisi'r DU wedi'i brisio am £1 filiwn yn dilyn buddsoddiad cyn-lansio

Mae gwasanaeth unigryw ar gyfer cymharu morgeisi ar-lein a lansiwyd i helpu miliynau o berchenogion tai ledled y DU i leihau eu taliadau misol wedi cael ei brisio am £1 filiwn yn dilyn buddsoddiad sylweddol cyn-lansio.

Darllen mwy

06/02/2017

Dyfais lawfeddygol arloesol Alesi Surgical yn cael cymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (GBaCh) yr Unol Daleithiau

Mae Alesi Surgical Limited, yr arloeswr blaenllaw mewn technolegau llawdriniaeth lleiaf ymyrrol wedi sicrhau cymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn llwyddiannus ar gyfer ei system Ultravision ™.

Darllen mwy

06/02/2017

Pryniant Labordai Minerva ac Ultrawave gan y Rheolwyr

Mae tîm rheoli Labordai Minerva Limited ac Ultrawave Limited wedi cwblhau pryniant o'r busnesau gan y rheolwyr am swm sydd heb gael ei ddatgelu. Darparwyd yr arian cyllido sefydliadol ar gyfer y pryniant gan Cyllid Cymru, ochr yn ochr â buddsoddiad sylweddol gan y tîm rheoli.

Darllen mwy

03/02/2017

Cwmni technoleg presgripsiwn cymdeithasol Signum Health yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur

Mae Signum Health, llwyfan cyfeirio digidol ar gyfer bobl feddygol proffesiynol, darparwyr gofal iechyd a’r cyhoedd, wedi sicrhau cyd-fuddsoddiad ecwiti chwe ffigur gan Cyllid Cymru a phedwar o fuddsoddwyr angel.

Darllen mwy

25/11/2016

Arweinwyr ym maes lled-ddargludyddion organig yn cryfhau sefyllfa IP

Mae Swyddfa Patentau Ewrop (EPO) wedi dyfarnu patent newydd i’r arloeswr ym myd lled-ddargludyddion, SmartKem.

Darllen mwy

18/11/2016

Mae technoleg newydd sydd wedi deillio o Brifysgol Abertawe o'r enw PulmonIR yn canfod cyflwr dirywiol ar yr ysgyfaint sy'n effeithio ar filiynau ar draws y byd

Mae ymchwil arloesol gan yr Athro Paul Lewis o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn un o'r clefydau mwyaf cyffredin ar yr ysgyfaint yn y DU, mae Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (a adwaenir yn gryno yn aml fel COPD), wedi arwain at ddatblygu technoleg newydd sy'n gallu gwneud diagnosis cyflym a hawdd a monitro'r cyflwr.

Darllen mwy

10/11/2016

Yr Entrepreneur Simon Powell yn lansio InspireTec

Mae'r entrepreneur TECHNOLEG Simon Powell wedi cau'r bwlch yn ei bortffolio darpariaeth gwasanaeth presennol drwy lansio busnes newydd 'siwper grŵp’ a elwir yn InspireTec.

Darllen mwy

09/11/2016

Proses gaffael gyntaf gan is-gorff masnachol elusen yn ‘arwyddocaol’ i’r sector

Mae proses gaffael gyntaf cangen fasnachol yr elusen iechyd meddwl Gofal wedi cael ei disgrifio fel “datganiad arwyddocaol yn y sector”.

Darllen mwy

27/10/2016

IoD Cymru a Cyllid Cymru yn cynnal brecwast busnes cynllunio olyniaeth llwyddiannus

Mae arweinwyr busnes yn cael eu gwahodd i fynychu Brecwast Busnes llawn gwybodaeth a fydd yn agoriad llygad sy’n cael ei gynnal gan IoD Cymru a Cyllid Cymru. Bydd y digwyddiad yn ymdrin â phryderon ac yn ateb cwestiynau perthnasol i'r pwnc 'Cynllunio olyniaeth - rhoi eich tŷ mewn trefn.'

Darllen mwy

07/10/2016

HSBC yn arwain ar gyd-fuddsoddiad o £5m yn Vizolution gyda Cyllid Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Vizolution ei fod wedi derbyn £5m mewn buddsoddiad ecwiti newydd i yrru datblygiad cynnyrch a thwf rhyngwladol yn ei flaen.

Darllen mwy

07/10/2016

IMSPEX Diagnostics Ltd a Jinan Hanon Instruments Ltd yn cyhoeddi caffael buddiant rheolaethol strategol gan y cwmni Tseiniaidd yn y busnes technoleg newydd Cymreig.

Cyhoeddodd IMSPEX Diagnostics Ltd (IMSPEX), y perchennog ddarparydd offeryniaeth dadansoddiadol yn y DU o 90% o GAS GmbH (www.gas-dortmund.de) heddiw gytundeb strategol gyda Jinan Hanon Instruments Ltd (HANON), un o brif wneuthurwyr offeryniaeth dadansoddiadol cemegol Tseiniaidd sydd yn seiliedig yn Jinan, Talaith Shandong, Tsieina.

Darllen mwy

12/08/2016

CTB a HSBC yn cefnogi Wales Environmental gyda buddsoddiad £3.75m

Mae Wales Environmental, cwmni rheoli gwastraff a draenio hylif sydd â’i bencadlys yn Ne Cymru, wedi derbyn buddsoddiad o £2m gan CTB (Cronfa Twf Busnesau) ochr yn ochr â £1.75m ychwanegol o gyllid gan HSBC. Bydd y cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ehangiad daearyddol y busnes ar draws Cymru a Lloegr.

Darllen mwy

09/08/2016

Stori Working Word yn dechrau pennod twf newydd yn dilyn pryniant rheoli

Mae asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus annibynnol mwyaf Cymru, Working Word, yn anelu am dwf cleient, gwasanaeth a refeniw yn dilyn pryniant rheoli.

Darllen mwy

30/06/2016

Nudjed yn codi buddsoddiad o £350,000 er mwyn ymyrryd ar y farchnad technoleg-iechyd

Busnes newydd tech o Dde Cymru yn codi arian gan gefnogwyr preifat a Cyllid Cymru

Darllen mwy

15/06/2016

Gwobrau Powys yn cefnogi twf mewn cwmnïau lleol

Yn sgil lansio Gwobrau Busnes Powys, a gynhaliwyd yn ddiweddar, cafodd un o noddwyr hirsefydlog y gystadleuaeth, Cyllid Cymru, gyfle i gael sgwrs gydag enillydd ei gategori o 2015.

Darllen mwy

16/05/2016

BVCA yn cyhoeddi enillwyr Gwobrau Tîm Rheoli Cymru 2016

Mae'r British Private Equity & Venture Capital Association (BVCA) yn falch o gyhoeddi enillwyr Gwobrau Rheoli Tîm Cymru 2016.

Darllen mwy

26/04/2016

O brototeip un-wythnos i brisiad o £1m mewn blwyddyn – arianwyr yn pleidleisio i fuddsoddi yn doopoll

Yn dilyn diogelu ei rownd gyntaf o fuddsoddiad, mae cwmni digidol doopoll wedi cyhoeddi ei fod wedi cael ei brisio am £1 miliwn a hynny dim ond blwyddyn ar ôl i'r busnes ddechrau.

Darllen mwy

25/04/2016

W2 Global Data (W2) wedi cae ei or-danysgrifio yn y cylch cyllido diweddaraf wrth i'r trafodion gyrraedd y garreg filltir o 10 miliwn y mis

Cyhoeddodd W2 Global Data (W2) heddiw ei fod unwaith eto wedi cael ei or-danysgrifio yn ei gylch cyllido diweddaraf ac wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, trwy gyflawni mwy na 10 miliwn o sgriniadau cleient y mis.

Darllen mwy

21/04/2016

Bydd asiantaeth farchnata dechnegol Yard yn profi twf cyffrous yn y dyfodol yn dilyn buddsoddiad ecwiti chwe ffigur gan Cyllid Cymru

Fe'i sefydlwyd yng Nghaerdydd yn 2006 , Yard yn arbenigo mewn analytics we , peiriant chwilio optimization ( SEO ) a creu cynnwys a marchnata.

Darllen mwy

07/04/2016

Jellagen Pty Ltd yn cwblhau buddsoddiad ecwiti newydd o £1.5M gan

Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg-meddygol yn cyhoeddi fod buddsoddiad ecwiti pellach o £1,533,000 o dan arweiniad Angel / Angylion Busnes Llundain yn Medcity a Chyllid Cymru gyda cyd-fuddsoddiad gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru a buddsoddwyr eraill sy'n bodoli eisoes wedi cael ei gwblhau.

Darllen mwy

21/03/2016

Cwmni o’r Felinheli yn gwerthu cardiau yn Hong Kong

Mae cwmni nwyddau papur moethus o’r Felinheli erbyn hyn yn gwerthu cardiau draw yn Hong Kong. Mae Caryl Halstead (Miss Bela Designs gynt) wedi ail-frandio ac mi ail lansiwyd y cwmni ar ei newydd-wedd yn sioe fasnach ‘Top Drawer’ yn yr Olympia Kensington, Llundain mis Ionawr eleni.

Darllen mwy

18/03/2016

Arbenigwr Tech Blurrt yn sicrhau cyllid o £500,000 yn dilyn cyfnod codi arian torfol trwy gyfrwng Seedrs

Mae'r arbenigwr cynnwys cyfryngau cymdeithasol a dadansoddiadau, Blurrt, wedi cau ei rownd codi arian torfol ar Seedrs ar ôl iddo gyrraedd ei darged o £500,000 mewn dim ond 68 diwrnod ar ôl lansio'r ymgyrch. Mae'r rownd hon yn cynnwys buddsoddiad o £200,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

04/03/2016

Angela Gidden yn annerch yn ystod Cinio Diwrnod Rhyngwladol y Merched IoD Cymru

Bydd y dylunydd enwog Angela Gidden MBE yn siarad yng Nghinio Diwrnod y Merched IoD eleni, a noddir gan Gyllid Cymru.

Darllen mwy

03/03/2016

Cwmni technoleg Coreplace yn cyhoeddi gwerthiant Innovantage i'r STG Group sy'n seiliedig yn yr UDA

Cadarnhaodd CorePlace Capital sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, ac sy'n rhan o bortffolio'r entrepreneur Simon Powell, heddiw, ei fod wedi gwerthu ei ran yn Innovantage gyda'i fuddsoddwr tymor hir Cyllid Cymru i'r Symphony Technology Group (STG), cwmni ecwiti preifat sy'n canolbwyntio ar weddnewid cwmnïau â photensial uchel i arweinwyr marchnad diffiniol.

Darllen mwy

12/02/2016

Rhagolygon twf ar gyfer Pinnacle Document Solutions Ltd gyda phryniant Fast Technology (London) Ltd

Mae Pinnacle Document Solutions Ltd sef un o'r darparwyr datrysiadau Print / Argraffu a TG mwyaf blaenllaw yn y DU yn falch o gyhoeddi eu bod wedi caffael Fast Technology (London) Ltd

Darllen mwy

28/01/2016

Stratium, cwmni deilliant o Brifysgol Sheffield yn paratoi ar gyfer lansio cynnyrch cyntaf

Mae cwmni deilliant o Brifysgol Sheffield sy'n arbenigo mewn technoleg laser rhaeadru cwantwm wedi sicrhau cyllid gan ei alluogi i lansio ei gynnyrch cyntaf.

Darllen mwy

07/12/2015

Buddsoddiad o £6 miliwn yn helpu Smartpipe Solutions i greu mwy na 40 o swyddi newydd yng Nghwmbrân

Mae Smartpipe Solutions wedi agor canolfan ymchwil a datblygu meddalwedd newydd yng Nghwmbrân. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ei help ariannol i’r symudiad a fydd yn creu mwy na 40 o swyddi crefftus yn y sector Technoleg Gwybodaeth.

Darllen mwy

04/12/2015

Deloitte yn cyhoeddi bod SIPHON ymhlith Y cwmnïau technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y du

Cyhoeddodd SIPHON Networks Ltd (SIPHON), un o brif Ddarparwr Datrysiadau Cyfathrebu Unedig (UC) heddiw ei fod wedi cael ei raddio yn safle 23 ar restr Fast 50 Technoleg uchaf Deloitte yn y Du, sy'n graddio'r 50 cwmni technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y DU.

Darllen mwy

19/11/2015

Prima Foods “Llwyddiant gyda Siwed!”

Mae busnes sy'n seiliedig yn Llanelli wedi cipio un o'r gwobrau mwyaf mawreddog yn y diwydiant bwyd yn y DU trwy ennill "Gwobr Rhagoriaeth Cyflenwr ar gyfer Cynaliadwyedd 2015" Premier Foods.

Darllen mwy

18/11/2015

SmartKem yn Adeiladu Busnes Gweithrediadau yn Asia gyda Phenodiad Lefel Uwch Newydd

Mae datblygwr technoleg lled-ddargludyddion organig tru-FLEX® yn y DU wedi penodi hen law yn y diwydiant i gefnogi twf busnes gyda gwneuthurwyr Asiaidd.

Darllen mwy

13/11/2015

Uprise Marketing yn Caffael Cwmni Technoleg a Datblygu’r We, VSIthinking

Mae'r asiantaeth ddigidol a marchnata creadigol, Uprise Marketing, wedi caffael cwmni technoleg a datblygu'r we, VSIthinking, am swm heb ei ddatgelu wrth iddo barhau â'i gynlluniau twf uchelgeisiol.

Darllen mwy

09/11/2015

Cyllid Cymru a Barclays yn cefnogi trefniant i reolwyr brynu Integra Office Solutions

Integra Office Solutions Ltd o Gasnewydd yw un o brif grwpiau prynu yn sector cyflenwadau TG a swyddfa y DU.

Darllen mwy

30/10/2015

Arian gan Lywodraeth Cymru yn helpu cwmni TG o’r De i ehangu

Cwmni TG mawr ei glod yw Vizolution sydd wrthi gyda chymorth Llywodraeth Cymru yn ehangu ei dîm technoleg gan greu 22 o swyddi newydd yn ei brif swyddfa ym Mhort Talbot.

Darllen mwy

30/09/2015

Technoleg electroneg hyblyg yn agor y drws i'r farchnad Asiaidd i gwmni SmartKem o'r du

Datblygwr technoleg lled-ddargludyddion hyblyg arloesol tru-FLEX® yn arwyddo dau gytundeb busnes mawr i hybu datblygiad sgriniau arddangos hyblyg yn Asia

Darllen mwy

18/09/2015

Creo Medical, arweinydd sy'n dod i'r amlwg mewn electrodriniaeth, yn cau ar $8.45 miliwn mewn rownd ariannu newydd.

Creo Medical, an emerging leader in electrosurgery, today announced the completion of its latest financing round totaling $8.45m, including new investor Pentax Medical (HOYA Group).

Darllen mwy

15/09/2015

Fy Muddsoddiad Cyntaf

Siaradwyr o Venturefest eleni yn rhannu’r atgofion a'r gwersi a ddysgwyd ganddynt o ganlyniad i’w buddsoddiad cyntaf.

Darllen mwy

19/08/2015

Nemesis Bioscience yn derbyn gwobr arian Smart Innovate UK ar gyfer datblygu ei ddull cyflenwi therapiwtig gwahanol a newydd

Cyhoeddodd Nemesis Bioscience Ltd (Caergrawnt, DU) heddiw ei fod wedi derbyn gwobr ariannol gan asiantaeth arloesi y DU, Innovate UK. Bydd y Wobr Smart yn cael ei defnyddio i ddatblygu ac amddiffyn dull newydd o gyflenwi polynucleotidau, gan gynnwys therapiwtegau, i mewn i facteria.

Darllen mwy

19/08/2015

Buddsoddiad Cyllid Cymru ac eiddo newydd yn ychwanegu lleoliad newydd i gynnig lletygarwch Caerdydd

Mae perchennog bar o Gaerdydd wedi ehangu gweithrediadau i brynu eiddo newydd yn y ddinas.

Darllen mwy

10/08/2015

Jellagen Pty Ltd yn sicrhau grant SMART o £97,477 SMART gan Innovate UK (TSB gynt) i gefnogi datblygiad cynnyrch colagen swyddogaethol ar gyfer gofalu am glwyfau

Mae Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg-meddygol newydd yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cael £97,477 o arian grant SMART gan Innovate UK (y Bwrdd Strategaeth Technoleg gynt).

Darllen mwy

08/07/2015

Trefniant i reolwyr brynu cwmni yn esgor ar fuddsoddiad sylweddol

Mae Eurosource Ltd yn bwriadu ehangu'n sylweddol ar ôl i'r rheolwyr brynu'r cwmni.

Darllen mwy

07/07/2015

Pecyn ariannol yn rhoi cwmni llongau o Gaerdydd ar y trywydd iawn

Mae cwmni o Gaerdydd a lansiwyd yn gynharach eleni i ddarparu gwasanaeth cludo ar y môr i ffermydd gwynt ym Môr y Gogledd wedi sicrhau pecyn ariannol gwerth £90,000 gan Cyllid Cymru ac UK Steel Enterprise.

Darllen mwy

01/07/2015

Creo Medical yn ennill Gwobr Genedlaethol am Arloesedd

Mewn digwyddiad gwobrwyo yn Llundain yr wythnos diwethaf, rhoddodd BVCA (Cymdeithas Ecwiti Preifat a Chyfalaf Menter Prydain) gydnabyddiaeth i Creo Medical am ei lwyfan electrolawfeddygol arloesol, sydd â chryn botensial o ran rhaglenni.

Darllen mwy

16/06/2015

Nemesis Bioscience yn llwyddo i godi £300,000 o gyllid sbarduno ac yn agor cyfleuster datblygu yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Nemesis Bioscience Ltd (Caergrawnt, y DU) heddiw ei fod wedi codi £300,000 o gyllid sbarduno drwy gonsortiwm o fuddsoddwyr Angel a Cyllid Cymru.

Darllen mwy

16/06/2015

Dyfodol disglair i Silvergate ar ôl trefniant gwerthu a gadael Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru wedi gadael ei fuddsoddiad ecwiti yn Silvergate Plastics o Wrecsam yn llwyddiannus, gan werthu ei holl gyfranddaliadau i dîm Cyfarwyddwyr Gweithredol Silvergate.

Darllen mwy

10/06/2015

Creo Medical yn ennill y Wobr

Mae Creo Medical yn cael eu cydnabod gan y BVCA (Y Gymdeithas Ecwiti Preifat a Chyfalaf Menter Brydeinig) am ddatblygu llwyfan electrodriniaethol arloesol sydd â photensial eang ar gyfer dyfeisiadau llawfeddygol.

Darllen mwy

10/06/2015

SPTS Technologies yn ennill tair yng ngwobrwyon BVCA

Mae SPTS Technologies, sy’n arweinydd byd-eang yn y farchnad lled-ddargludyddion, wedi ennill tair gwobr fel rhan o’r seithfed yn y gyfres o Wobrau Tîm Rheoli BVCA blynyddol.

Darllen mwy

09/06/2015

Twf nudjed, busnes technoleg iechyd o dde cymru, yn parhau

Heddiw cyhoeddodd Nudjed, darparwr datrysiadau iechyd a lles yn y gweithle, ei fod wedi llwyddo i ddenu £100,000 o gyllid sbarduno ychwanegol i gyflymu twf y cwmni ymhellach a’i lwyddiant o ran cwsmeriaid.

Darllen mwy

09/06/2015

Cwmni technoleg o Gas-gwent yn trefnu contractau gyda chleientiaid ledled y byd

Mae'r cwmni o Gas-gwent, SOMNIUM® Technologies - cwmni technolegol uchelgeisiol iawn - wedi'i ddewis i gefnogi rhai o werthwyr lled-ddargludwyr mwyaf y byd, gyda'u pecynnau datblygu meddalwedd corfforedig.

Darllen mwy

15/04/2015

Gambit yn Cynghori ar Bryniant Offer Swyddfa Pinnacle gan Reolwyr

Mae Cyllid Corfforaethol Gambit LLP wedi gweithredu fel ymgynghorydd arweiniol ar bryniant Offer Swyddfa Pinnacle gan reolwyr, am swm nad yw’n cael ei ddatgelu. Darparwyd yr arian cyllido sefydliadol gan Cyllid Cymru, ochr yn ochr â buddsoddiad sylweddol gan Clive Hamilton, Rheolwr Gyfarwyddwr Pinnacle.

Darllen mwy

14/04/2015

Cwmni portffolio technoleg Cyllid Cymru, Diurnal Ltd, yn cyrraedd dwy garreg filltir bwysig

Mae dau gynnyrch therapi cyffuriau, sef Chronocort® ac Infacort®, a ddatblygwyd gan un o gwmnïau technoleg sy'n rhan o bortffolio Cyllid Cymru wedi cyrraedd cerrig milltir pwysig.

Darllen mwy

07/04/2015

13,000 o ymwelwyr yn sicrhau blwyddyn gyntaf lwyddiannus i barc sgrialu Caerdydd a gefnogwyd gan gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol

Mae menter gymdeithasol yng Nghaerdydd a gefnogir gan Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru drwy Lywodraeth Cymru yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus ar ôl rhagori ar ei tharged blynyddol o 13,000 o ymwelwyr.

Darllen mwy

31/03/2015

Alesi Surgical yn sicrhau £2.1m o gyllid i fasnacheiddio Ultravision

Heddiw cyhoeddodd Alesi Surgical (Asalus Medical Instruments Limited gynt) ei fod wedi sicrhau cyllid ychwanegol o £2.1 miliwn i fasnacheiddio ymhellach ei brif gynnyrch, UltravisionTM, a ddatblygwyd o'r cysyniad gwreiddiol yn ddyfais o safon CE gyda chymorth yr IP Group a Cyllid Cymru.

Darllen mwy

24/03/2015

W2 Global Data Solutions yn penodi Dr Jonathan Pell ar ei fwrdd

Mae Dr Jonathan Pell wedi ymuno â bwrdd W2 Global Data Solutions (W2), Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS), darparwr datrysiadau meddalwedd B2B a gwasanaethau data sy’n galluogi gwasanaethau o bob maint i gyflawni cydymffurfiaeth reoleiddiol

Darllen mwy

17/03/2015

SmartKem yn ennill y wobr Cynnyrch Arloesol y Flwyddyn yng Ngwobrau ESTnet 2015

Gwobr yn cydnabod bod tru-FLEX® yn cynnig llwybr at sgriniau arddangos plygadwy i'r diwydiant sgriniau arddangos.

Darllen mwy

20/02/2015

SmartKem yn Cydweithio â'r Ganolfan Arloesi Prosesau i Gefnogi Prototeipiau Cyn-gynhyrchu i Gwsmeriaid

Rhaglen gydweithredol tair blynedd i ddatblygu prototeipiau cyn-gynhyrchu i gwsmeriaid sy'n cynnwys Transistorau Haen Denau tru-FLEX SmartKem

Darllen mwy

11/12/2014

Midatech Pharma yn prynu Q Chip

Mae'n bleser gan Midatech Pharma PLC (AIM: MTPH, "Midatech" neu y "Cwmni") gyhoeddi bod y broses gaffael ar gyfer Q Chip Limited a'i is-gwmnïau ("Q Chip") wedi'i chwblhau, yn dilyn cael ei Dderbyn i fasnachu ar Farchnad AIM Cyfnewidfa Stoc Llundain am 8.00am heddiw o dan yr enw "MTPH".

Darllen mwy

10/12/2014

Ail Fuddsoddiad Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn cefnogi cwmni app FAA plant cyn-oed ysgol a sefydlwyd gan gyd-crëwr BinWeevils, Myke Crosby

Mae OobEdO, y gwasanaeth Tanysgrifio Fideo Ar Alw (TFAA) ar gyfer plant cyn-oed ysgol wedi scirhau buddsoddiad sylweddol o arian cyllido ecwiti gan Cyllid Cymru ac angel busnes xénos sy’n teimlo’n angerddol dros addysg ar-lein.

Darllen mwy

27/11/2014

SmartKem yn Cyhoeddi Cynllun Ehangu Sylweddol i Ddiwallu'r Galw yn y Farchnad am Led-ddargludyddion Hyblyg

Cwmni mewn sefyllfa berffaith i fanteisio ar farchnad gwerth $50 biliwn gyda buddsoddiad mewn cyfleuster saernïo a phrofi transistorau hyblyg

Darllen mwy

24/11/2014

Angel CoFund a Cyllid Cymru yn cefnogi dyfeisiau arloesol Creo Medical

Creo yn codi £3.5m i barhau i ddatblygu’r system electrolawfeddygol newydd gyntaf mewn cenhedlaeth.

Darllen mwy

21/11/2014

Yolk Recruitment yn cael hwb o £100,000 i'w helpu i ddatblygu

Mae Yolk Recruitment o Gaerdydd, ymgynghoriaeth recriwtio arbenigol sy'n gweithio yn y sector masnachol, wedi sicrhau cyllid o £100,000 gan Cyllid Cymru i'w gynorthwyo i ehangu ei swyddfeydd yng Nghaerdydd a Bryste.

Darllen mwy

14/11/2014

KK Fine Foods yn creu 90 o swyddi yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

Mae KK Fine Foods yn creu 90 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn ei fuddsoddiad mwyaf hyd yn hyn gyda help gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Cymru.

Darllen mwy

07/11/2014

IMSPEX Diagnostics yn cwblhau rownd gyllido £1.4 miliwn

Heddiw, cyhoeddodd IMSPEX Diagnostics Limited, sef Cwmni dadansoddol cemegol sy'n dod i'r amlwg wrth ddatblygu dyfeisiau pwynt defnyddio arloesol ar gyfer monitro ceisiadau QC / QA ym maes yr amgylchedd, bwyd, diod, persawr a marchnadoedd diagnosteg clinigol, ei fod wedi cwblhau ei rownd cyllido £1.4 miliwn o dan arweiniad Cyllid Cymru a'r gronfa Angel CoFund.

Darllen mwy

28/10/2014

Jellagen Pty Ltd yn sicrhau grant SMART gwerth £99,985 gan Innovate UK (TSB gynt) i gefnogi'r gwaith o ddatblygu dyfeisiau meddygol colagen sglefrod môr

Doc Penfro, DU - 14eg Hydref, 2014 - Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg feddygol a gofal iechyd yn falch o gyhoeddi bod Innovate UK (y Bwrdd Strategaeth Technoleg gynt) wedi dyfarnu grant SMART gwerth £99,985 iddo.

Darllen mwy

28/10/2014

Lansio nwyddau colagen Jellagen ar lwyfan rhyngwladol

Y mis nesaf, bydd Jellagen Pty Ltd – yr unig gwmni yn y Deyrnas Unedig sy’n defnyddio sglefrod môr i wneud colagen ar gyfer y diwydiant biodechnoleg – yn lansio ei gynnyrch ar lefel ryngwladol pan fydd yn mynd i Medica, digwyddiad technoleg feddygol mwyaf Ewrop.

Darllen mwy

28/10/2014

Jellagen Pty Ltd yn penodi Galvin Mould yn Gadeirydd y Bwrdd

Mae'n bleser gan Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg a gofal iechyd meddygol newydd, gyhoeddi bod Galvin Mould wedi'i benodi'n Gadeirydd newydd y cwmni.

Darllen mwy

13/10/2014

Russell yn arwain y broses o brynu Grŵp Comtec

Ddoe, cwblhaodd Mike Russell, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Comtec, y broses o brynu'r grŵp gyda chymorth Simon Powell, sylfaenydd Comtec, a Chyllid Cymru.

Darllen mwy

30/09/2014

Genpower yn sicrhau pecyn cyllido gwerth £1.5m I symud I bencadlys newydd

Mae Genpower, dosbarthwr Offer Pŵer Hyundai yn Sir Benfro, wedi sicrhau pecyn cyllido gwerth £1.5 miliwn gan HSBC, Cyllid Cymru a Llywodraeth Cymru i’w gynorthwyo i brynu ei bencadlys newydd, 110,000 troedfedd sgwâr.

Darllen mwy

29/09/2014

Cynlluniau ehangu yn gam naturiol i Teddington

Mae Lewis Hamilton a Mercedes F1 yn defnyddio cynhyrchion y cwmni Cymreig hwn. Felly hefyd Ei Fawrhydi y Tywysog William a’r RAF. Ac os byddwch chi byth yn hedfan Airbus i Dubai, byddwch yn teithio drwy faes awyr DXB ac efallai’n cymryd Metro Dubai i gyrraedd tŵr Burj Khalifa (yr adeilad talaf yn y byd), bydd meginau Teddington wedi teithio gyda chi bob cam o’r ffordd.

Darllen mwy

20/08/2014

SmartKem yn Denu Cyllid Cyfres A Gan Syndicâd Buddsoddi Proffil Uchel

Buddsoddiad i ariannu masnacheiddio technoleg lled-ddargludo organig yn llawn er mwyn galluogi sgriniau arddangos a dyfeisiau electronig hyblyg iawn

Darllen mwy

18/08/2014

Tiger Wales yn ehangu ei weithrediadau ac yn creu swyddi newydd

Mae Tiger, y brand manwerthu o Ddenmarc, yn ehangu ei weithrediadau yng Nghymru drwy agor siop 195 metr sgwâr newydd yng Nghwmbrân gan greu 10 o swyddi newydd.

Darllen mwy

17/08/2014

MedaPhor yn cyhoeddi ei fwriad i roi cyfrannau'r cwmni ar AIM

Mae MedaPhor Group plc ("MedaPhor"), y darparwr addysg a hyfforddiant uwchsain byd-eang i weithwyr meddygol proffesiynol, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi codi £4.7 miliwn yn sgil ei fwriad i roi cyfrannau o'r cwmni ar farchnad AIM Cyfnewidfa Stoc Llundain.

Darllen mwy

13/08/2014

Cwmni Portffolio IP Group plc – Diurnal yn cyhoeddi rownd ariannu gwerth £6m

Mae IP Group plc (LSE: IPO) (“Grŵp IP” neu “y Company” neu “y Grwp”), sy'n datblygu busnesau sy’n seiliedig ar eiddo deallusol, yn falch o nodi bod y cwmni portffolio Diurnal Limited ("Diurnal") wedi cyhoeddi heddiw gynllun codi arian sy'n werth hyd at £6 miliwn.

Darllen mwy

30/07/2014

Bridges Ventures yn buddsoddi yng nghwmni Wholebake yng Ngogledd Cymru

Bydd y buddsoddiad newydd yn cynorthwyo’r cwmni i ehangu capasiti, datblygu brand a chreu o leiaf 60 o swyddi mewn ardal lle ceir llawer o ddiweithdra.

Darllen mwy

23/07/2014

Canlyniadau Cadarnhaol i Dirunal o Astudiaeth Cam 2 o gleifion â Gordyfiant Cynhenid y Chwarren Adrenal

Heddiw mae Diurnal Limited yn cyhoeddi canlyniadau cadarnhaol yn deillio o’i astudiaeth glinigol CATCH (Chronocort® As Treatment for Congenital Adrenal Hyperplasia) Cam 2 o 16 o oedolion gyda’r clefyd prin Gordyfiant Cynhenid y Chwarren Adrenal (CAH).

Darllen mwy

22/07/2014

Gambit yn Cynghori ar Bryniad Pinnacle Telecom gan y Rheoilwyr

Gweithredodd Gambit Corporate Finance LLP fel prif ymgynghorydd pryniad gan y rheolwyr o Pinnacle Telecom (Cymru) am swm nas datgelwyd. Darparwyd cyllid sefydliadol gan Cyllid Cymru, ynghyd â buddsoddiad sylweddol gan Dean Stewart, Rheolwr Gyfarwyddwr Pinnacle.

Darllen mwy

23/06/2014

Clinithink yn cyflwyno ei lwyfan CLiX ENRICH, ac yn codi cyfalaf ychwanegol gan fuddsoddwr presennol i hybu twf

Galluoedd echdynnu data newydd wedi'u cynllunio i alluogi dadansoddiad clinigol Llundain, DU. (Mehefin XX, 2014) - Heddiw cyhoeddodd Clinithink, darparwr technoleg rheoli data gofal iechyd distrwythur sy'n flaenllaw yn y diwydiant, ei lwyfan echdynnu data newydd, CLiX ENRICH, a chytundeb cyllid ecwiti arall gwerth miliynau o ddoleri gyda'i fuddsoddwyr sefydliadol presennol: Vanguard Atlantic o Efrog Newydd a Cyllid Cymru o'r DU.

Darllen mwy

05/06/2014

Oxford Capital a Cyllid Cymru yn cynorthwyo BioMonde, busnes arbenigol trin clwyfau, i ehangu i'r Unol Daleithiau

Mae Oxford Capital a Cyllid Cymru wedi cydariannu cylch cyllido £3.5 miliwn i'w fuddsoddi yn BioMonde, busnes gofal clwyfau sefydledig a llwyddiannus. Mae BioMonde wedi datblygu therapi larfa (cynrhon) arloesol ar gyfer clwyfau anodd eu trin, sy'n eu galluogi i wella. Caiff y buddsoddiad ei ddefnyddio i sefydlu gwaith cynhyrchu yn yr Unol Daleithiau ac i lansio BioMonde ym marchnad yr Unol Daleithiau.

Darllen mwy

30/05/2014

Vista Retail Support yn Cyhoeddi Ail Drefniant Prynu Llwyddiannus gan Reolwyr

Mae Vista Retail Support wedi cyhoeddi bod ei uwch dîm rheoli wedi cwblhau trefniant lle mae rheolwyr wedi prynu'r busnes, gyda chymorth y tŷ ecwiti preifat WestBridge Capital. Pennwyd gwerth o £12.3 miliwn ar yr ail drefniant hwn.

Darllen mwy

09/05/2014

Xwavia yn sicrhau buddsoddiad saith ffigur gan Cyllid Cymru

Mae darparwr band eang o'r Canolbarth wedi sicrhau buddsoddiad o £1.2 miliwn gan Cyllid Cymru i ddarparu band eang cyflym iawn i rannau o Gymru sy'n dioddef yn sgil cysylltedd band eang gwael.

Darllen mwy

07/05/2014

Jellagen Pty Ltd yn cwblhau buddsoddiad ecwiti gwerth £550,000 gan Cyllid Cymru, Xenos a Swain i gynhyrchu a masnacheiddio colagen a chynhyrchion sglefrod môr sy'n addas ar gyfer y maes meddygol

Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg feddygol a gofal iechyd newydd yn cyhoeddi cwblhau buddsoddiad ecwiti £550,000 wedi'i arwain gan Cyllid Cymru gyda chyd-fuddsoddiad gan aelodau o xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru a SWAIN.

Darllen mwy

06/05/2014

Vizolution yn ennill gwobr Meddalwedd Arloesol y Flwyddyn

Mae vScreen, y datrysiad rhannu sgrin â phatent gan Vizolution wedi cael enwi yn Feddalwedd Arloesol y Flwyddyn yng Ngwobrau ESTnet 2014, a gynhaliwyd ar 27ain Mawrth yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd.

Darllen mwy

25/04/2014

Mercia Fund Management a Cyllid Cymru yn arwain buddsoddiad sylweddol mewn busnes newydd Awtomeiddio Dylunio Electronig

Heddiw mae Thalia Design Automation Limited (Thalia) wedi cyhoeddi ei fod wedi cwblhau ei gylch cyllido A ac y bydd ei ystod o offer Awtomeiddio Dylunio Electronig (EDA) arloesol ar gael ar ffurf beta yn fuan iawn. Bydd Thalia yn rhoi cenhedlaeth newydd o offer i ddylunwyr sglodion er mwyn optimeiddio dyluniadau analog, signal cymysg a phŵer.

Darllen mwy

23/04/2014

Genpower i greu 35 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Mae Genpower yn ehangu ei weithrediadau, wedi symud i hen safle Cambrian Windows ac am greu i fyny at 35 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy

08/04/2014

Seren Photonics yn codi £1.9 miliwn i gynyddu cynhyrchiant o'i dempledi galiwm nitrad (GaN) lled-bolar ac amholar chwyldroadol

Mae'n bleser gan Seren Photonics Ltd ("Seren") gyhoeddi ei fod wedi sicrhau cyllid sylweddol a fydd yn ei alluogi i ddechrau gweithgynhyrchu ei dempledi GaN lled-bolar ac amholar o'r radd flaenaf ar raddfa fawr ar gyfer y farchnad Goleuadau Cyffredinol LED sy'n prysur ehangu

Darllen mwy

28/03/2014

Canolfan ddata newydd yn dod ag £20m y flwyddyn i economi Cymru

Bydd economi Cymru’n elwa £20m bob blwyddyn o ganofan ddata gelf newydd sbon sydd wedi agor yn y De, yn ôl yr amcangyfrifon ariannol ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Darllen mwy

12/03/2014

BioMonde yn sicrhau trwyddedau cynnyrch a marchnata angenrheidiol i ehangu ei ddefnydd o gynhyrchion therapi larfa mewn dwy farchnad gofal clwyfau sylweddol – yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Mae Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau’r Unol Daleithiau (FDA) wedi cymeradwyo’r ddwy ffurf ar gynnyrch Therapi Larfa (Cynnyrch Maes a Chynnyrch BioFag) fel dyfeisiau meddygol.

Darllen mwy

04/03/2014

Parc sglefrio Caerdydd yn cael y golau gwyrdd i lansio

Mae menter gymdeithasol newydd ar fin agor parc sglefrio dan do cyntaf Caerdydd, yn ogystal â man celf, yn y Gwanwyn ar ôl sicrhau buddsoddiad o’r Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru.

Darllen mwy

20/02/2014

Wales Environmental yn ehangu yn sgil prynu Cardiff Drain Cleaning Company

Mae Wales Environmental, un o'r cwmnïau rheoli gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, wedi prynu Cardiff Drain Cleaning Company (Cardiff Drain) am swm nad yw wedi'i ddatgelu gan y perchnogion Jimmy a Teri Gee. Bydd Jimmy Gee, a sefydlodd Cardiff Drain yn 1975, yn parhau i weithio mewn rôl ymgynghorol a bydd Teri Gee yn gweithio mewn swydd ran-amser.

Darllen mwy

12/02/2014

Tair Seren yn Disgleirio uwchben Educ8 Ltd

Mae Educ8 Ltd, darparwr dysgu seiliedig ar waith o'r Cymoedd, wedi cael tair seren gan Best Companies, yr arbenigwyr ymgysylltu yn y gweithle o fri.

Darllen mwy

05/02/2014

Cyn-staff Remploy yn sefydlu cwmni dodrefn eu hunain

Mae cyn-gyflogeion y ffatri Remploy yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi dod ynghyd i lansio eu busnes dodrefn eu hunain.

Darllen mwy

02/01/2014

Cwmni o Gymru yn buddsoddi mewn ymgyrch allforio

Mae gweithgynhyrchydd o Gymru wedi lansio ymgyrch allforio uchelgeisiol yn sgil buddsoddiad o £250,000.

Darllen mwy

25/11/2013

Warwick Audio yn sicrhau pecyn buddsoddiad £1.25m

Mae cwmni uchelseinyddion technoleg-uchel Warwick Audio Technologies wedi sicrhau dêl buddsoddi £1.25 miliwn i fynd â'i gynnyrch sain blaengar i'r farchnad.

Darllen mwy

22/11/2013

Cyfle euraidd I werthwr gemwaith

Agorodd ffransais Pandora yng Nghaerfyrddin gyda chefnogaeth Lloyds Bank Commercial Banking a Cyllid Cymru.

Darllen mwy

04/09/2013

Diurnal yn cyhoeddi cynnydd cadarnhaol gyda threialu Cam 2 Chronocort®

Mae Cyllid Cymru a Fusion IP, y cyfranddeiliad mwyafrifol yn Diurnal, yn falch i gyhoeddi fod y cwmni wedi cwblhau'n llwyddiannus ran ffarmacocinetig ei astudiaeth clinigol Cam 2 CATCH

Darllen mwy

14/08/2013

Ashfield yn derbyn buddsoddiad £100,000 gan Cyllid Cymru

Mae cwmni annibynnol blaenllaw gyda'i bencadlys yn Abercynon sy'n arbenigo mewn tir, gwastraff a dŵr wedi sicrhau buddsoddiad £100,000 gan Cyllid Cymru, y cwmni blaenllaw ym maes buddsoddi mewn busnesau bach a chanolig.

Darllen mwy

06/08/2013

Vizolution Bill Safran yn sicrhau cyllid gan Cyllid Cymru a Notion Capital

Mae Vizolution wedi codi dros £750,00 o gyllid gan fuddsoddwyr, yn cynnwys buddsoddiad o £500,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

09/07/2013

Tîm Rheolwyr yn prynu RISC Group UK i fuddsoddi yn ei bobl a chyflenwi gwasanaethau cwmwl deinamig

Mae rheolwyr Risc Group IT Solutions, sy'n seiliedig yng Ngogledd Cymru, wedi prynu'r cwmni gan ei riant-gwmni Ffrengig, Risc Group SA gan ddod ag ef yn ôl i berchnogaeth o'r Deyrnas Unedig.

Darllen mwy

13/06/2013

Cardiff Aviation Cyf yn cadarnhau mewnffuddsoddiad o £5 miliwn (€5.9m/$8.1m)

Mae Cardiff Aviation Cyfyngedig, y cwmni cynnal a chadw awyrennau a hyfforddiant hedfan a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2012 gan Bruce Dickinson a Mario Fulgoni, wedi cytuno ar fewnfuddsoddiad o £5 miliwn (€5.9m/$8.1m).

Darllen mwy

27/02/2013

System Rheoli Llestr 3D Traffig Newydd Yn gwella Diogelwch

O Gaerdydd meddalwedd 3D a GeoVS systemau cadarn wedi cwblhau cyflwyno diweddaraf o'i unigryw C-Vu ® System Traffig Llongau 3D [VTS]

Darllen mwy

13/02/2013

Vizolution Bill Safran yn sicrhau cyllid gan Cyllid Cymru a Notion Capital

Mae Vizolution wedi codi dros £750,00 o gyllid gan fuddsoddwyr, yn cynnwys buddsoddiad o £500,000 gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

06/02/2013

Cyllid Cymru yn cymryd cyfran ecwiti yn KWR Technologies Group

Mae Cyllid Cymru wedi gwneud buddsoddiad ecwiti o £250,000 yn KWR Technologies Cyfyngedig (KWR), cwmni meddalwedd sy'n seiliedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Darllen mwy

16/01/2013

£600,000 o fuddsoddiad ail-gylch ar gyfer ADC Bio. Busnes cyffuriau gwrth-ganser yn symud ynghynt na'r cynllun

Caiff datblygiad a masnacheiddio parhaus ei dechnoleg cynhyrchu ADC (cyffuriau cyfunedig gwrth-gorff) ei gyflymu gan £600,000 o fuddsoddiad ail gylch a phecyn grant a gyhoeddwyd gan ADC Biotechnology (ADC Bio).

Darllen mwy

06/12/2012

Clinithink yn agor byd-eang R & D ganolfan ym Mhen-

Mae Clinithink yn gyflenwr technoleg arbenigol sy'n darparu datrysiadau technoleg gwybodaeth blaengar ar gyfer y farchnad gofal iechyd. Mae'r cwmni wedi datblygu galluedd prosesu testun cyfrifiadura cwmwl o'r math diweddaraf un y gellir ei ddefnyddio i gefnogi dadansoddi data, codio a chefnogi penderfyniadau mewn cymwysiadau gofal iechyd. Mae hyn yn ei dro yn helpu darparwyr gofal iechyd i wella gofal a gweithio'n effeithiol ar yr un pryd.

Darllen mwy

03/08/2012

Cwmni offer meddygol, MedaPhor yn codi £1m o fuddsoddiad ecwiti

Cododd cwmni MedaPhor o Gaerdydd £1.06m i hybu gwerthiant yn yr Unol Daleithiau a chyflymu datblygiad efelychydd hyfforddiant uwchsain newydd, ScanTrainer.

Darllen mwy

23/05/2012

Datganiad cwmni portffolio

QPC yn derbyn £2.3 miliwn o fuddsoddiad gan Cyllid Cymru i hybu twf marchnad byd-eang o'i dechnoleg flaenllaw Porth Rheolaeth Gwybodaeth (MIG)

Darllen mwy

21/12/2011

Accelero Digital yn gerio am dwf

Mae'r cwmni meddalwedd Accelero Digital wedi cwblhau'r camau cyntaf ar lwybr twf uchelgeisiol gyda help £25,000 o fuddsoddiad dilynol gan Cyllid Cymru.

Darllen mwy

17/10/2011

Computerworld Wales yn ennill contract Fframwaith Gwerth Cymru

Buddsoddodd Cyllid Cymru yn y tro cyntaf yn y cwmni portffolio, Computerworld Wales yn 2006 ac ers hynny mae wedi masnachu’n gryf flwyddyn-ar-flwyddyn. Yn 2009 derbyniodd £150,000 o gyllid ail gylch i ariannu ei strategaeth datblygu marchnad.

Darllen mwy

First
Previous
    Next
    Last