Cartref | Dolenni defnyddiol | Mynediad at wybodaeth

Mynediad at wybodaeth

Y Ddeddf Diogelu Data

Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi hawliau i unigolion mewn perthynas â’u data personol sy’n cael eu prosesu gan eraill, gan gynnwys yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd ar gael (a elwir yn Gais Gwrthrych am Wybodaeth). O dan y Ddeddf, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i ddiogelu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych. Rydym yn cadw at safonau diogelwch caeth i atal unrhyw un rhag cael mynediad heb ei awdurdodi at y wybodaeth honno. 

I wneud cais cysylltwch â Grŵp Cyllid Cymru drwy glicio yma, gan roi eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch rhif cyswllt, a manylion unrhyw wybodaeth benodol sydd ei hangen arnoch ac unrhyw ddyddiadau perthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth am y ddeddf Diogelu Data ewch i - http://ico.org.uk/for_the_public

Casglu gwybodaeth

Dim ond gyda’ch caniatâd chi y bydd Cyllid Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch, naill ai ar y wefan hon, trwy ein proses gwneud cais neu mewn digwyddiadau neu gyfarfodydd.

Byddwn bob amser yn dweud wrthych beth rydym yn bwriadu ei wneud gyda’ch manylion personol ac ni fyddwn yn eu defnyddio at unrhyw ddiben arall heb eich caniatâd.

Gallwch ddatdanysgrifio o’n rhestrau marchnata ar unrhyw adeg naill ai drwy glicio ar ‘datdanysgrifio’ yn ein cylchlythyr neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol gyda chais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein defnydd o gwcis darllenwch ein Polisi Preifatrwydd

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl i chi wneud cais am unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chofnodi ac sy’n cael ei chadw gan Cyllid Cymru. Mae rhagor o fanylion am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sut i wneud cais a sut mae ceisiadau’n cael eu prosesu ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth - http://ico.org.uk/for_the_public/personal_information

Sut i wneud cais

Os na allwch ganfod yr hyn sydd ei angen arnoch ar ein gwefan yna ysgrifennwch atom gyda disgrifiad o’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani ynghyd ag enw cyswllt a chyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost. Bydd darparu cymaint o wybodaeth a phosibl yn rhoi gwell siawns i ni ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani.

Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyllid Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall , Caerdydd, CF10 4BZ
Ffôn: 0800 587 4140
E-bost: info@financewales.co.uk